баннер

АНЫҚТАМА / СПРАВКА


Мақсаты / Назначение:

"Шығысэнерготрейд" ЖШС тұтынушысының жеке кабинеті тұтынушының дербес шотының жай-күйі туралы деректерді қамтитын және дербестендірілген ақпаратты ұсыну үрдістерін қамтамасыз ететін дербес ақпараттық ресурсты құруға, сондай-ақ тіркелген тұтынушылардың қызметтеріне кіру нүктелерін ұсынуға арналған.

Личный кабинет потребителя ТОО «Шыгысэнерготрейд» предназначен для создания персонального информационного ресурса, содержащего данные о состоянии лицевого счета потребителя и обеспечивающего процессы предоставления персонализированной информации, а так же предоставление точек входа к сервисам зарегистрированных потребителей.

Первичный вход в Личный кабинет / Жеке кабинетке алғашқы рет кіру

Жеке кабинетке қолжетімділік алу үшін алғаш рет кірген кезде тіркеуден өту қажет. Ол үшін «Кіру / Выполнить вход» парақшасында «Тіркелу / Регистрация» батырмасын басыңыз.

Для получения доступа к Личному кабинету при первичном входе в систему необходимо пройти регистрацию. Для этого на странице «Кіру/Выполнить вход» нажмите кнопку «Тіркелу/Регистрация»

Батырманы басқаннан кейін «Тіркелу» терезесі ашылады. / После нажатия отображается окно «Регистрация».

Тіркелу ақпараты:

 • Дербес шот
 • E-Mail
 • Құпия сөз (әр түрлі регистрлердегі әріптер, символдар мен сандар бар кемінде 6 таңба)
 • Жаңа құпия сөзді растау
 • CAPTCHA

Әрі қарай тексеру ақпаратын толырамыз:

 • Соңғы төлем сомасы (түбіртек бойынша)

Регистрационная информация:

 • Лицевой счет
 • E-Mail
 • Пароль (не менее 6 символов, содержащий буквы в разных регистрах, символы и цифры)
 • Подтверждение нового пароля
 • CAPTCHA

Далее заполняем проверочную информацию:

 • Сумма последней оплаты (по квитанции)

Міндетті жолдар дұрыс толтырылған жағдайда қолданушының e-mail-на тіркелуді растау туралы хат жолданады. Расталған жағдайда хаттағы сілтемелер бойынша қолданушы ЖК-ге қайта жолданады.

В случае корректного заполнения обязательных полей пользователю на e-mail отправляется письмо с подтверждением регистрации. В случае подтверждения по ссылке из письма пользователь перенаправляется в ЛК.

Міндетті жолдар қате толтырылған жағдайда қолднаушыға сигналдық хабарлама енгізіледі, қате толтырылған жолдар қызыл түспен бөлектелінеді. Дұрыс толтырылған жолдардағы ақпарат сақталады.

В случае некорректного заполнения обязательных полей пользователю выводится сигнальное сообщение, поля заполненные некорректно подсвечиваются красным цветом. Информация в заполненных корректно полях сохраняется.

Тіркелген қолданушының Жеке кабинетке кіруі / Вход зарегистрированного пользователя в Личный кабинет.

Жеке кабинетке қайта кірген жағдайда, жүйеге қолжетімділік алу үшін, көрсетілген «Авторландыру» терезесінде дербес шот нөмірі пен құпия сөзді енгізіңіз.

При повторном входе в Личный кабинет, для получения доступа к системе, в отобразившемся окне «Авторизация», введите номер лицевого счета и пароль:

батырмасын басқаннан кейін Сіз автоматты түрде Жеке кабинеттің бастапқы парақшасына өтесіз.

По нажатию кнопки . Вы автоматически перейдёте к стартовой странице Личного кабинета


Назар аударыңыз / Внимание!

Жеке кабинетке кіру үшін құпия сөзді ұмытып қалсаңыз және/немесе жүйеге кіру бұғатталған болса, құпия сөзді қалпына келтіру үшін «Құпия сөзді ұмыттыңыз ба?» сілтемесі бойынша өтіңіз.

Если Вы забыли пароль для входа в Личный кабинет и/или вход в систему заблокирован, для восстановления пароля пройдите по ссылке «Забыли пароль?»

Жеке кабинетке кіру үшін қолданушының құпия сөзін қалпына келтіру. / Восстановление пароля пользователя для входа в Личный кабинет.

Құпия сөз 3 реттен көп қате енгізілгенде, қолданушыға есептік жазбаның бұғаттануы туралы және «Құпия сөзді ұмыттыңыз ба?» сілтемесін қолдану арқылы қалпына келтіру мүмкіндігі туралы хабарлама көрсетіледі .

При ошибочном вводе пароля более 3 раз пользователю выводится сообщение о блокировке учетной записи и возможности восстановления пароля с использованием ссылки «Забыли пароль?».

Жеке кабинеттегі жұмысты сипаттау / Описание работы в Личном кабинете

Тұтынушының Жеке кабинетінің бастапқы парақшасы төмендегі түрде болады/ Стартовая страница Личного кабинета потребителя имеет следующий вид:

Осы парақшада келесі құрылым бар / Данная страница имеет следующую структуру:


Область подразделов меню – область находится слева от центральной области следующие подсистемы:

 • WWW.SHYGYS.KZ
 • ДЕРБЕС ШОТТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ / ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
 • ЕСЕПТЕУ КАЛЬКУЛЯТОРЫ / КАЛЬКУЛЯТОР НАЧИСЛЕНИЙ
 • КӨРСЕТКІШТЕРДІ ЖІБЕРУ / ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ
 • САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ АКТІСІ / АКТ СВЕРКИ
 • ШОТ/ СЧЕТ
 • БАЛАМА ШОТ / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЧЕТ
 • ПРОФИЛЬДІ БАПТАУ / НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ
 • ҚҰПИЯ СӨЗДІ ӨЗГЕРТУ / СМЕНА ПАРОЛЯ
 • КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ / СЕРВИСЫ КОМПАНИИ
 • МОБИЛЬДІ ҚАБЫЛДАУ / МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
 • ПІКІР/ҰСЫНЫМ ҚАЛДЫРУ / ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ/ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 • ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУҒА ЖҮГІНУ / ОБРАТИТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
 • ШЫҒУ / ВЫЙТИ


Дербес шоттың жай-күйі туралы ақпарат / Информация о состоянии лицевого счета

«Дербес шоттың жай-күйі туралы ақпарат» нысанында ағымдағы және еркін кезең үшін есептеу және берешек бойынша ақпарат алу мүмкіндігі бар.

На форме «Информация о состоянии лицевого счета» есть возможность получить информацию по начислению и задолженности за текущий и произвольный период.

Берешек бар болған жағдайда оның сомасы қызыл түспен бөлектенеді / В случае наличия долга его сумма подсвечивается красным цветом.

При нажатии кнопки «Получить на e-mail» информация о состоянии счета отправляется на электронный адрес потребителя, указанный при регистрации.

В случае если при регистрации потребитель не указал электронный адрес, ему выводится сообщение о необходимости указать e-mail-адрес в настройках профиля пользователя.


«Көрсеткіштерді жіберу» бөлімі / Раздел «Передать показания»

Осы нысан тұтынушының жеке есептеу аспаптарының көрсеткіштерін жіберуге арналған. «Көрсеткіштерді жіберу» сілтемесін басқан жағдайда тұтынушыға келесі парақша ашылады.

Данная форма предназначена для передачи потребителем показаний индивидуальных приборов учета. При нажатии на ссылку «Передать показания» потребителю открывается страница.

Аталған нысанда жеке шот бойынша ақпарат, бастапқы көрсеткішктер көрсетіледі және нақты есептеу аспабы бойынша соңғы көрсеткіштерді беру мүмкіндігі беріледі. «Көрсеткіштерді беру» батырмасын қолданғанда, көрсеткіштер есепке алу жүйесіне жіберіледі, қолданушыға көрсеткіштерді жіберудің жүзеге асырылуы / асырылмауы туралы хабарлама көрсетіледі. Енгізілген көрсеткіштерді тексеру механизмі қарастырылған (тек сандық көрсеткіштер, бастапқы көрсеткіштерден артық болуы және т.б.).

На форме отображается информация по данному лицевому счету с отображением начальных показаний и возможностью передать конечные показания по конкретному прибору учета. При нажатии на кнопку «Передать показания» показания передаются в учетную систему, пользователю выводится сообщение об успешной / неуспешной передаче показаний. Предусмотрен механизм проверки корректности введенных показаний (только числовые значения, больше начальных показаний и т. д.).

Салыстырып тексеру АКТІСІ / АКТ сверки

Осы нысанда таңдалған кезең үшін есептеу нүктесі бойынша АКТІНІ құру мүмкіндігі бар

На данной форме есть возможность сформировать АКТ сверки по точке учета за выбранный период.

Құрылған салыстырып тексеру АКТІСІ электрондық поштаға жолданады.

Сформированный АКТ сверки высылается на эл. почту.


Техникалық қолдауға жүгіну / Обратиться в техническую поддержку

Профильді баптау /Настройка профиля

На форме отображаются ваша персональная информация: Лицевой счет, ФИО, Телефон, Email, Мобильный телефон, Дата рождения, Пол. На форме так же предусмотрено изменение информации по лицевому счету. Кнопка «Сохранить» предназначено для сохранения данных после изменения.

:Нысанда Сіздің дербес ақпаратыңыз көрсетіледі: Дербес шот, ТАӘ, Email, Ұялы телефон, Туған күні, Жынысы. Сонымен қатар, нысанда жеке шот бойынша ақпаратты өзгерту қарастырылған. «Сақтау» батырмасы өзгерту енгізілгеннен кейін деректерді сақтауға арналған.

Подождите, выполняется загрузка